YUI — LOVE & TRUTH (Bokura no Ongaku 2007.09.29)

2592